Armslängds avstånd, Filantropi och Institution

Liten kulturpolitisk katekes - ordförklaringar

Armslängds avstånd: Det sägs att principen om armlängds avstånd inom kulturpolitiken infördes av nationalekonomen John Maynard Keynes när han efter krigsslutet år 1946 blev den första ordföranden för brittiska Arts Council strax före sin död. Modellen användes redan i förhållande till BBC och Public Service och Keynes överförde den även till kulturinstitutionerna. Principen går i korthet ut på att det konstnärliga innehållet inte ska styras politiskt vilket blev viktigt i ljuset av Hitler och andra världskriget. Principen har haft stor betydelse i framväxandet av den västeuropeiska kulturpolitiken.

Filantropi: kommer ur grekiskans filo - vän och tropos - människa och betyder alltså människovän. Filantropi betyder att handla för någon annans bästa utan egen vinning. Begreppet kopplas samman med resurser som privatpersoner, organisationer, och företag donerar till tillexempel institutioner och projekt inom kultur, utbildning, forskning och hälsa utan krav på motprestation. Kan jämföras med CSR (Corporate Social Responsibility) som är ett bredare begrepp för hur företag arbetar med sociala frågor och som ofta används för att beskriva filantropiska handlingar idag.

Institution: Ordet institution kan ha många betydelser. En organisation, en sammanslutning av människor, en organisatorisk enhet inom en högskola eller ett universitet, en (ibland nedsättande) benämning på till exempel behandlingshem eller boende för pensionärer, en inrättning, en stiftelse, en inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster (även kallad samhällsinstitution) och en inom historisk och historiskt inriktad samhällsvetenskap en benämning på bestående och återkommande tankemönster.

När en pratar om kulturinstitutionerna brukar en mena de offentligt ägda kulturorganisationerna på kommunal, regional eller statlig nivå som muséer, bibliotek eller teatrar. Inom scenkonsten gör en ofta skillnad mellan institutionerna och de fria producenterna.