Jämställdhet, mångfald, miljöhänsyn

Jämställdhet

Teaterns verksamhet är jämställdhetssäkrad enligt en modell framtagen av Göteborgs Stad. Det är emellertid angeläget att poängtera att jämställdheten mellan kvinnor och män ständigt måste återerövras och att perspektivet genomsyrar alla delar av teaterns arbete.

Jämställdhetsarbetet på teatern utgår ifrån antagandet att kön fortsätter att ha en avgörande betydelse för makt och inflytande i samhället – män ses fortfarande som normen. Grunden för vårt arbete med jämställdhet är alla människors lika värde. Målet är jämställdhet mellan kvinnor och män så att orättvisor och skillnader i status försvinner.

Teaterns jämställdhetsplan vilar på:

  • Göteborgs Stads ägardirektiv
  • Göteborgs Stads budget
  • Verksamhetsplan för Göteborgs Stadsteater
  • Diskrimineringslagen
  • Föräldraledighetslagen

Mångfald

Förändringar i dagens samhälle ställer också krav på att teatern förnyas.Teatern har en viktig uppgift att fylla när det gäller att överbygga skillnader mellan människor med olika bakgrund. Ett viktigt mål är att ge upplevelser som kan bidra till att förståelsen mellan människor ökar, att misstänksamheten mot det främmande minskar, att positiva förebilder skapas och att allas lika värde betonas.

Teatern skall spegla utsatta gruppers situation. Den konstnärliga kvaliteten är teaterns värdefullaste kapital. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och vad som definieras som bra respektive dåligt står aldrig fritt från normer. Centralt för verksamheten är att hålla diskussionen om konstnärlig kvalitet levande.

Att gestalta människor på våra scener kräver ett brett synsätt som inbegriper kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsvariation, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. En avgörande betydelse för att definiera kvalitet i vår verksamhet blir då att se olika perspektiv, identiteter och kroppar representerade på våra scener.

Miljöhänsyn

Stadsteatern är en del av Göteborgs Stads verksamheter. Miljöpolicyn för Göteborgs Stad beskriver att vi ska arbeta tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i alla verksamheter i stadens regi.

Vi ska vara en föregångare och se vår del av helheten. Ekologisk hållbarhet är nödvändig för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt och parallellt med alla dimensioner av hållbar utveckling – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – eftersom de är varandras förutsättningar.

Se Miljövision för Göteborgs Stadsteater AB (PDF-dokument, 92 kB).

Vårt miljöarbete har sin utgångspunkt i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Vi är miljödiplomerade enligt standarden sedan juni 2017.

Se Miljödiplom för Göteborgs Stadsteater AB (PDF-dokument, 226 kB).