Jämställdhet, mångfald, miljöhänsyn

Jämställdhet

Teaterns verksamhet är jämställdhetssäkrad enligt en Göteborgs Stads modell. Det är emellertid angeläget att poängtera att jämställdheten mellan kvinnor och män ständigt måste återerövras och att perspektivet genomsyrar alla delar av teaterns arbete.

I Göteborgs Stads budget för 2015 uttalas bland annat: "Kön har fortfarande en avgörande betydelse för makt och inflytande i samhället – män ses fortfarande som normen. Jämställdhet är en mänsklig rättighet [ … ]. Göteborgs Stad ska vara en förebild i jämställdhet och jämställd verksamhetsutveckling. Detta bidrar till att kvinnor och män blir ekonomiskt jämställda samt ges samma makt att forma samhället och sina egna liv…"

Teaterns jämställdhetsplan vilar på:

  • Göteborgs Stads budget 2015
  • Ägarens uppdrag till Stadsteatern
  • Verksamhetsplan för 2015
  • Diskrimineringslagen
  • Föräldraledighetslagen

Mångfald

Förändringar i dagens samhälle ställer också krav på att teatern förnyas.Teatern har en viktig uppgift att fylla när det gäller att överbygga skillnader mellan människor med olika bakgrund. Ett viktigt mål är att ge upplevelser som kan bidra till att förståelsen mellan människor ökar, att misstänksamheten mot det främmande minskar, att positiva förebilder skapas och att allas lika värde betonas.

Teatern skall spegla utsatta gruppers situation. Den konstnärliga kvaliteten är teaterns värdefullaste kapital. Kvalitet är ett subjektivt begrepp och vad som definieras som bra respektive dåligt står aldrig fritt från normer. Centralt för verksamheten är att hålla diskussionen om konstnärlig kvalitet levande.

Att gestalta människor på våra scener kräver ett brett synsätt som inbegriper kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. En avgörande betydelse för att definiera kvalitet i vår verksamhet blir då att se olika perspektiv, identiteter och kroppar representerade på våra scener.

Miljöhänsyn

Stadsteaterns nya miljöplan har sin utgångspunkt i den miljöutredning som genomfördes av fyra studenter vid Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet för teaterns räkning år 2013 och de av Göteborgs Stad prioriterade målen i Budget 2014 samt Göteborgs Stads miljöpolicy. Denna miljöplan omfattar Götaplatsen och Backa Teater.

Miljöpolicy för Göteborgs Stad beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. I Göteborgs
Stad ska vi arbeta tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar utveckling. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi.

Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten. Göteborgs Stad ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett kretsloppssamhälle genom att förebygga och åtgärda miljöproblem. Ekologisk hållbarhet är nödvändig för miljön och ger ett stort mervärde för människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska – eftersom de är varandras förutsättningar.

Vår miljöplanen finns tillgänglig i dokumentet: Miljöplan Göteborgs Stadsteater (PDF-dokument, 1,5 MB).